TUNING & REPAIRS

        บริการปรับจูนเสียง ปรับตั้งกลไกเปียโน

         Grand Piano : ค่าบริการในกรุงเทพฯ  ราคา 2,500.- บาท

      Uplight Piano : ค่าบริการในกรุงเทพฯ ราคา 1,500.- บาท